Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

Meeting of the Monitoring Committee in Oslo, Norway

03.07.2019

The members of the Congress Monitoring Committee will meet in Oslo, Norway, on 3 July 2019. They will examine, for approval, the draft reports on the situation of local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina, the Russian Federation and Hungary. The two local election observation missions in Turkey (31 March and 23 June 2019) will give rise to an exchange of views pending the draft report.

These reports will be presented for adoption at the 37th Session of the Congress to be held in Strasbourg from 29 to 31 October 2019.

The Committee will also discuss the ongoing monitoring of the application of the European Charter of Local Self-Government in Armenia and Portugal. These reports will be submitted for adoption at the 38th Session of the Congress (17-19 March 2020).

The mandate for a draft report on the referendum at the local level is also on the agenda. In addition, with a view to the preparation of the second volume of the Human Rights Handbook for Local and Regional Authorities, the Committee will discuss the themes that will be illustrated by good practices at local and regional level in Europe. The first volume, published in 2018, focused on combating discrimination against three groups: refugees, asylum seekers, migrants and displaced persons - Roma and Travellers - and LGBTI people.

https://www.coe.int/en/web/congress/-/meeting-of-the-monitoring-committee-in-oslo-norway


NEWS

Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems
Active young people in Hrazdan look for the ways of solving community problems

14:49

24 02 2020

On February 23, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated with the Union of Communities...

Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city
Youth Engagement in the Local Self-Governance. workshop in Abovyan city

13:07

24 02 2020

On February 16, 2020, “Free Citizen” CISC cooperated by Union of Communities of...

Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը
Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորում՝ Թբիլիսիում. Վրաստանի տարածքային զարգացման նախարարի տեղակալը կարևորեց միջսահմանային համագործակցությունը

13:12

20 02 2020

Թբիլիսիում փետրվարի 20-ին անցկացվում է Տեղական տնտեսական զարգացման ֆորումը: Ֆորումին մասնակցում...

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց
Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց

13:58

18 02 2020

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման վիճակի վերաբերյալ զեկույց