Միության ռազմավարական նպատակները․

Միության 2016-2020թթ. ռազմավարական նպատակներն են՝

  1. Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում Միության կողմից իրականացվող շահերի պաշտպանության գործունեության ազդեցության մեծացում:
  2. ՏԻՄ-երի կարողությունների զարգացում` ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով:
  3. Միության  գործունեության արդյունավետության բարձրացում` ինստիտուցիոնալ զարգացման միջոցով:
  4. Միության հանրային հաղորդակցության և  հանրային կապերի գործառույթի զարգացում: