Local and regional authorities must integrate an environmental dimension into all their policies

Local and regional authorities must integrate an environmental dimension into all their policies

02.05.2023

Speaking at the conference on green public administration in the context of good democratic governance on April 26 in Strasbourg, Congress spokesperson Cemal Bas (Türkiye, EPP/CCE) underlined the key role of local and regional authorities in tackling climate change and environmental concerns.  According to him, "it is our actions in town halls, in public places and in the heart of our communities that have the greatest impact on our natural environment. It is at the local level that the consequences of environmental pollution and climate change become most visible."

Referring to Congress Secretary General Mathieu Mori's statement in his opening speech at the conference that "the key to greening local governance is to ensure that sub-national authorities have the competences, means and freedom to act", Cemal Bas recalled that there can be no good local and regional governance without raising awareness among local authorities about environmental protection. With this in mind, the Congress proposes to establish an additional protocol to the European Charter of Local Self-Government. This protocol would provide a basis for existing expertise and financial resources and for raising awareness and integrating environmental and climate issues into the decisions and actions of local and regional authorities.

More here: https://www.coe.int/en/web/congress/-/local-and-regional-authorities-must-integrate-an-environmental-dimension-into-all-their-policies


NEWS

Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed
Congress Bureau meeting was held: the actual situation in the Nagorno Karabakh was discussed

17:02

26 09 2023

The Congress Bureau held its meeting on 22 September 2023, in Strasbourg. Key points of the...

Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation
Congress President expresses grave concern over the Nagorno-Karabakh situation

14:42

19 09 2023

On September 19, Leendert Verbeek, President of the Congress of Local and Regional Authorities...

Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe
Yerevan Elections: “A well administered ballot but a historically low turnout”, concluded Carla Dejonghe

11:51

19 09 2023

A nine-member  election observation delegation from the Congress  concluded...

Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia
Council of Europe Congress to observe Council of Elders elections in Yerevan, Armenia

11:32

15 09 2023

A nine-member delegation from the  Congress of Local and Regional Authorities of the...

The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi
The 12th Annual meeting of the Conference of the Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP) was held in Batumi

17:10

11 09 2023

For more than two decades of its presence in EU Eastern Partnership countries, the Congress has...

Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար
Տեղի կունենա «Մաքուր օդի օր. ինչպես են քաղաքապետարանները քայլեր ձեռնարկում և խոսում այդ մասին» թեմայով վեբինար

14:48

06 09 2023

Օդի աղտոտվածությունը հիմնական բնապահպանական սպառնալիքն է մարդու առողջության համար:...