Գործող իրավական ակտեր

Մշակման փուլում գտնվող իրավական ակտեր

Գործող իրավական ակտեր

Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=20822

Տեղական ինքնակառավարման մասին

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=110583

Տեղական հանրաքվեի մասին

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=110593

Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=3714

Բյուջետային համակարգի մասին

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=110601

Համայնքային ծառայության մասին

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=150057

Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=48054

Գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով առաջացած ապառքների մասին

http://irtek.am/views/act.aspx?aid=64919

Մշակման փուլում գտնվող իրավական ակտեր